Yurtiçi Franchise Adayı Aydınlatma Metni

TAN INVEST DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FRANCHISE ADAYI

AYDINLATMA METNİ


Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketi ("Bella Maison" veya "Şirket") olarak; potansiyel Franchisee (franchise alan) adaylarının kişisel verilerinin gizliliğini korumak ve güvenliği sağlamak en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya "KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Bella Maison tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılan yerleri, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

Bella Maison bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Bella Maison’un yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kişisel Veri Kategorileri

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri Ad Soyad

İletişim Verileri E-Posta Adresi, Telefon Numarası ve Adres

Diğer Veriler İmza Verisi, Açıklama kısmında belirtilecek kişisel veriler


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi Franchise başvurularının doğru şekilde değerlendirilebilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Şirket politikalarına ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından;

• Tarafınızca dijital yollarla başvuru gönderilmesi,

• Tarafınızca fiziki yollarla başvuru gönderilmesi,

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI ve SÜRELER

İşbu Aydınlatma Metni’nde yer kişisel verileriniz şirket dışına hiçbir şekilde aktarılmıyor olup kişisel verileriniz tarafımıza ulaşmasından itibaren 2 yıl süreyle saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.bellamaison.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

• Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394 Şişli/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.

• Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) taninvest@hs03.kep.tr iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@bellamaison.com. e-posta adresine iletebilirsiniz.


VERİ SORUMLUSU ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394 Şişli/İstanbul

Mersis No: 0818035735400015 | Vergi Dairesi/No: Zincirlikuyu Vergi Dairesi/8180357354

Telefon: 0850 811 12 43 | E-posta: kvkk@bellamaison.com | PTT KEP: taninvest@hs03.kep.tr